နိုင်ငံ​ေရး​အစီရင်ခံစာ စ/ဆံုး


အပိုင်း​(၁)

အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် ၁၉၈၈ ဒီမိုက​ေရစီအ​ေရး​ေတာ်ပံုြကီး​မှ ​ေမွး​ဖွား​ေပး​ ခဲ့​ေသာ ြပည်သူ့​ပါတီတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ အဖွဲ့​ချုပ် ဥက္ကဌ၊​ လူထု​ေခါင်း​ေဆာင်၊​ ဒီမိုက​ေရစီ ​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်သည်လည်း​ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း​ ​ေန​ေရာင်ြခည်ကျ​ေရာက် ရာ ​ေဒသတိုင်း​တွင် အံုြကွနိုး​ထလာခဲ့​ေသာ ဒီမိုက​ေရစီနှင့်​ လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​ရုန်း​ကန်မှု ဒုတိယ လွတ်လပ်​ေရး​တိုက်ပွဲြကီး​မှ ထွက်​ေပါ်လာ​ေသာ ​ေခါင်း​ေဆာင်ြဖစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့​သည် ြပည်သူလူထု၏ ​ေမျာ်လင့်​ချက်နှင့်​ ဆန္ဒ၊​ ခါး​သီး​မှုနှင့်​ ဘဝ​ေပး​အ​ေမာများ​ ကို ထပ်တူခံစား​ရပ်တည်ခဲ့​ကာ၊​ တာဝန်သိစိတ်၊​လံု့​လဝိရိယနှင့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ေြဖာင့်​မတ်မှုကို အ​ေလး​ ထား​ေသာ ​ေခါင်း​ေဆာင်၏ ပဲ့​ကိုင်ညွှန်ြကား​မှုကို ခံယူလျက် အမျိုး​သား​ြပန်လည်သင့်​ြမတ် ညီညွတ်​ေရး​၊​ ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​၊​ ဒီမိုက​ေရစီဟူသည့်​ ြကီး​ြမတ်သည့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ေလာကပါလတရား​ ပန်း​တိုင်သို့​ မဆုတ်မနစ် ချီတက်လျက်ရှိ​ေပး​သည်။

အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် ရှစ်ဆယ့်​ရှစ်ဒီမိုက​ေရစီ အ​ေရး​ေတာ်ပံုြကီး​၏ မွန်ြမတ်သည့်​ အ​ေမွကို ဆက်ခံခဲ့​ေသာ ြပည်သူ့​ပါတီြကီး​တစ်ရပ်ြဖစ်သည့်​ အား​ေလျာ်စွာ -

 • (၁) နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အချုပ်အြခာအာဏာသည် ြပည်သူလူထုမှ ဆင်း​သက်​ေစရမည်။
 • (၂) အာဏာရှင်စနစ်နှင့်​ ြပည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သည့်​ နိုင်ငံ​ေရး​စနစ်မျိုး​ ထွန်း​ကား​ြခင်း​မရှိ​ေစရ။
 • (၃) နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အာဏာကို မူလပိုင်ရှင်များ​ြဖစ်ြက​ေသာ ြပည်သူလူထုြကီး​၏ လူမှ ဘဝဖွံ့​ြဖိုး​သာယာ​ေရး​အတွက်၊​ သူတစ်ပါး​၏အကျိုး​ကို မထိခိုက်​ေစဘဲ စည်း​ကမ်း​ ရှိစွာြဖင့်​ ဒီမိုက​ေရစီကို အ​ေြခခံ၍ တည်​ေဆာက်ရန်။
 • (၄) အ​ေြခခံလူ့​အခွင့်​အ​ေရး​များ​ကို ဖွဲ့​စည်း​အုပ်ချုပ်ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒ၌ အတိအလင်း​ အာမခံမည် ….ဟူ​ေသာ ရည်ရွယ်ချက်များ​ြဖင့်​ ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ပါသည်။ ြပည်တွင်း​၊​ ြပည်ပ၊​ ြပည်သူလူထုများ​စွာ၏ ​ေထာက်ခံမှုကို ရရှိခဲ့​သည်။ ဤြပည်သူလူထု၏ ​ေထာက်ခံမှု၊​ လွတ်လပ်သည့်​ဆန္ဒ၊​ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖယ်ရှား​၍ ဒီမိုက​ေရစီ ြပည်သူ့​အစိုး​ရတပ်ရပ် ​ေပါ်​ေပါက်​ေစ​ေရး​စိတ်ဓါတ်များ​ြဖင့်​ ၁၉၉၀ ြပည့်​နှစ် ပါတီစံု အ​ေထွ​ေထွ​ေရွး​ေကာက်ပွဲြကီး​တွင် ​ေတာင်ြပိုကမ်း​ြပို အနိုင်ရရှိခဲ့​သည်။

ြပည်သူလူထု၏ ဆန္ဒနှင့်​ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်များ​အ​ေပါ် မထီမဲ့​ြမင်ြပုြခင်း​၊​ ပါတီစံုအ​ေထွ​ေထွ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲနှင့်​ ပါဝင်ယှဉ်ြပိုင်ြကသည့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​၏ ရလဒ်များ​ လစ်လျူရှုခံခဲ့​ရြခင်း​ သည် ဤနိုင်ငံနှင့်​ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​များ​ တိုး​တက်​ေကာင်း​စား​ေရး​ လမ်း​ကို ပိတ်ဆို့​ရံုသာမက ဖျက်ဆီး​လိုက်သကဲ့​သို့​ ြဖစ်​ေပသည်။

အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် -

 • (က) “အမျိုး​သား​ြပန်လည်ရင်ြကား​ေစ့​ေရး​။
 • ( ခ ) စစ်မှန်​ေသာ ပါတီစံုဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ် ​ေပါ်​ေပါက်​ေရး​။
 • (ဂ ) အများ​ြပည်သူတို့​ ယံုြကည်လက်ခံ​ေသာ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒ ​ေပါ်ထွန်း​ေရး​။ တို့​အတွက် ​ေတွ့​ဆံုညှိနှိုင်း​အ​ေြဖရှာ​ေရး​” 
…. ဟူ​ေသာ ရည်ရွယ်ချက်အ​ေြခခံြဖင့်​ အမျိုး​သား​ ညီလာခံသို့​ ၁၉၉၃ မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိ သ​ေဘာထား​ြကီး​၊​ စိတ်ရှည်သည်း​ခံမှုြဖင့်​ တက်​ေရာက် ခဲ့​သည်။ သို့​ေသာ်လည်း​ ​ေမျှာ်လင့်​သကဲ့​သို့​ ပွင့်​လင်း​လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်​ မရရှိခဲ့​ပါ။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ပိုမိုဒီမိုက​ေရစီနည်း​လမ်း​ကျသည့်​ အခင်း​အကျင်း​ကို ​ေတာင်း​ဆိုမှုနှင့်​နွယ်ြပီး​ အမျိုး​သား​ညီလာခံမှ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​အား​ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့​ရ ပါသည်။

ထို့​ေနာက်ပိုင်း​တွင် အဖွဲ့​ချုပ်သည် အလွန်ခက်ခဲြကမ်း​တမ်း​ေသာကာလကို ြဖတ်​ေကျာ် ခဲ့​ရပါသည်။ အ​ေထွ​ေထွအတွင်း​ေရး​မှူး​ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်နှင့်​ အဖွဲ့​ချုပ်​ေခါင်း​ေဆာင်များ​၊​ ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​၊​ အဖွဲ့​ချုပ်အဖွဲ့​ဝင်များ​၊​ ဒီမိုက​ေရစီလိုလား​ေသာ ြပည်သူ လူထုများ​အား​လံုး​ ဖိနှိပ်မှုအမျိုး​မျိုး​၊​ လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​ချိုး​ေဖာက်မှုအမျိုး​မျိုး​ ခံခဲ့​ြကရပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲရင်း​လုပ်ြကံမှုြကီး​သည် မင်း​မဲ့​ဝါဒနှင့်​ အစိုး​ရအြကမ်း​ဖက်မှုြကီး​ြဖစ်​ေြကာင်း​ ကမ္ဘာ့​ကုလသမဂ္ဂနှင့်​ နိုင်ငံတကာမှ သတ်မှတ်ခဲ့​ြပီး​ နိုင်ငံ​ေတာ်​ေအး​ချမ်း​သာယာ​ေရး​နှင့်​ ဖွံ့​ြဖိုး​ေရး​ ​ေကာင်စီ(န.အ.ဖ)အစိုး​ရအား​ ြပင်း​ထန်​ေသာ ဒဏ်ခတ်အ​ေရး​ယူပိတ်ဆို့​မှုများ​ကို ချမှတ်ခဲ့​သည် အထိ ြဖစ်ခဲ့​သည်။

ဒီပဲရင်း​လုပ်ြကံမှုြကီး​ေနာက်ပိုင်း​တွင် အဖွဲ့​ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်​ အ​ေထွ​ေထွအတွင်း​ေရး​မှူး​တို့​ အား​ အကျဉ်း​ချြခင်း​၊​ ​ေနအိမ်တွင် နှစ်ရှည်ထိန်း​သိမ်း​ြခင်း​တို့​ ြပုလုပ်ခဲ့​သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ြပည်သူ့​ဆန္ဒခံယူပွဲ၌ ​ေထာက်ခံမဲ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း​ေကျာ်ရသည်ဟု ​ေြကညာကာ ဖွဲ့​စည်း​အုပ်ချုပ်ပံု ဥပ​ေဒကို အတည်ြပုလိုက်သည်။

တစ်ဖန် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊​ ​ေမလတွင် အ​ေမရိကန်နိုင်ငံသား​ ဂျွန်ယက်​ေတာအမှုကိုအ​ေြကာင်း​ြပု၍ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်အား​ ထပ်မံစွဲချက်တင် ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့​ြပန်ပါသည်။

အပိုင်း​(၂)

၂၀၀၉ ခုနှစ်၊​ ဧြပီလ ၂၉ ရက်တွင် အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်မှ ​ေရွှဂံုတိုင်​ေြကညာ စာတမ်း​ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့​ပါသည်။ “ြပည်​ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံကို ြပည်သူလူထုအ​ေပါင်း​ ​ေမျှာ်မှန်း​ ထား​သည့်​အတိုင်း​ ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံအြဖစ် တည်​ေဆာက်သွား​ေရး​ြကိုး​ပမ်း​ရာတွင် လက်ငင်း​ ြကံု​ေတွ့​ေနရ​ေသာ နိုင်ငံ​ေရး​အြကပ်အတည်း​များ​ အား​လံုး​ကို ​ေြဖရှင်း​နိုင်​ေရး​ ရည်ရွယ်လျက်၊​အဖွဲ့​ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​၊​ ြပည်နယ်/တိုင်း​စည်း​ရံုး​ေရး​အဖွဲ့​ဝင်များ​၊​ ယ​ေန့​ထက်တိုင် အဖွဲ့​ချုပ်နှင့်​အတူတကွ ရပ်တည်​ေနြက​ေသာ ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​၊​ လူငယ် လုပ်ငန်း​ေဖာ်​ေဆာင်​ေရး​အဖွဲ့​ ကိုယ်စား​လှယ်များ​သည် ရန်ကုန်ြမို့​၊​ အ​ေနာက်​ေရွှဂံုတိုင်လမ်း​မရှိ အဖွဲ့​ချုပ်အစည်း​အ​ေဝး​ခန်း​မ၌ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊​ ဧြပီလ(၂၈/၂၉) ​ေန့​များ​တွင် နိုင်ငံ​ေရး​၊​ စည်း​ရံုး​ေရး​၊​ ဖွဲ့​စည်း​ေရး​၊​ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒနှင့်​ ပတ်သက်၍ ြပန်လည်သံုး​သပ်တင်ြပြခင်း​၊​ အ​ေြခအ​ေန အရပ်ရပ်ကို ​ေတွ့​ဆံုညှိနှိုင်း​ေဆွး​ေနွး​ခဲ့​ြကသည်။”

“ယင်း​သို့​ ​ေဆွး​ေနွး​ရာတွင် ြပဿနာအား​လံုး​ ​ေြပလည်သွား​ေစမည့်​ အ​ေကာင်း​ဆံုး​ နည်း​လမ်း​ြဖစ်​ေသာ ​ေတွ့​ဆံု​ေဆွး​ေနွး​ေရး​ ြဖစ်​ေပါ်လာ​ေစ​ေရး​အတွက် အ​ေြခအ​ေန​ေကာင်း​များ​ ဖန်တီး​ေပး​နိုင်မည့်​ အစီအစဉ်များ​ကို အများ​သ​ေဘာတူညီြကသည့်​အ​ေလျာက်၊​ ြပည်သူလူထု အား​ အသိ​ေပး​နိုင်ရန် ဤ​ေရွှဂံုတိုင်​ေြကညာစာတမ်း​ကို ထုတ်ြပန်​ေြကညာလိုက်သည်” ဟု နိဒါန်း​ ချီလျက် အဆိုပါစာတမ်း​ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့​ပါသည်။

အဖွဲ့​ချုပ်သည် ြမန်မာြပည်နိုင်ငံ​ေရး​၏ လိပ်ခဲ တည်း​လည်း​ ​ေသာင်မတင်​ေရမကျြဖစ်​ေန​ေသာ အကျပ်အတည်း​များ​စွာကို ​ေတွ့​ဆံု​ေဆွး​ေနွး​ အ​ေြဖရှာနည်း​လမ်း​မှတစ်ပါး​ အြခား​မရှိဟူသည့်​ အယူအဆကို တစ်​ေလျှာက်လံုး​ ကိုင်စွဲခဲ့​သည်။ ြမန်မာြပည်နိုင်ငံ​ေရး​၏ ပ​ေဟဠိသည် ​ေတွ့​ဆံု​ေဆွး​ေနွး​ေရး​လမ်း​ေြကာင်း​ေပါ်၌သာ အ​ေြဖရှိသည် ဟု ယံုြကည်ခဲ့​သည်။

 1. (၁) ဦး​တင်ဦး​သည်၊​ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်အပါအဝင် နိုင်ငံ​ေရး​အကျဉ်း​သား​အား​လံုး​ ြခွင်း​ချက်မရှိ လွှတ်​ေပး​ေရး​။
 2. (၂) ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒ(၂၀၀၈) ြပန်လည်သံုး​သပ်ြပင်ဆင်​ေရး​ြဖစ်ြပီး​ (န.အ.ဖ) အ​ေနြဖင့်​ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲကို တစ်ဖက်သက် မြဖစ်မ​ေန ြပုလုပ်မည်ဆိုပါက -
 • (က) အဖွဲ့​ချုပ်​ေခါင်း​ေဆာင်များ​အပါအဝင် နိုင်ငံ​ေရး​အကျဉ်း​သား​အား​လံုး​ ြခွင်း​ချက်မရှိ ြပန်လွှတ်​ေပး​လျှင်၊​
 • (ခ ) ၂၀၀၈ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒမှ ဒီမိုက​ေရစီစံနှုန်း​များ​နှင့်​ မကိုက်ညီသည့်​ အချက်များ​ကို ြပင်ဆင်​ေပး​လျှင်၊​
 • (ဂ ) အား​လံုး​လွှမ်း​ြခံုပါဝင်နိုင်မည့်​ လွတ်လပ်၍တရား​မျှတ​ေသာ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲ အြဖစ် နိုင်ငံတကာ ​ေစာင့်​ြကည့်​ေလ့​လာမှုကို ခွင့်​ြပုလျက် ကျင်း​ပမည် ဆိုလျှင်၊​

“အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး​၏ အကျိုး​စီး​ပွား​များ​ကို သယ်​ေဆာင်နိုင်​ေရး​ ရည်​ေမျှာ်၍ ​ေပါ်​ေပါက်လာမည့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​ မှတ်ပံုတင်ြခင်း​ဥပ​ေဒ၊​ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲနှင့်​ စပ်လျဉ်း​ေသာ ဥပ​ေဒတို့​ကို ​ေလ့​လာြပီး​၊​ အထူး​ကိစ္စတစ်ရပ်အ​ေနြဖင့်​ အ​ေလး​ ထား​စဉ်း​စား​၍ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲကို ဝင်​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်​ေြကာင်း​ ဤ​ေရွှဂံုတိုင် ​ေြကညာစာတမ်း​ကို အ​ေလး​အနက် ထုတ်ြပန်​ေြကညာလိုက်သည်”ဟု သ​ေဘာထား​ြဖင့်​ ြပည်သူ လူထုအား​ အသိ​ေပး​ခဲ့​သည်။

နိုင်ငံ​ေတာ်​ေအး​ချမ်း​သာယာ​ေရး​နှင့်​ ဖွံ့​ြဖိုး​ေရး​ေကာင်စီအစိုး​ရ(န.အ.ဖ)သည် အဖွဲ့​ချုပ် တစ်​ေလျှာက်လံုး​ ကျင့်​သံုး​ရပ်တည်ခဲ့​ေသာ အမျိုး​သား​ရင်ြကား​ေစ့​ေရး​နှင့်​ ​ေတွ့​ဆံု​ေဆွး​ေနွး​ အ​ေြဖရှာ​ေရး​ ကမ်း​လှမ်း​ချက်​ေပါင်း​များ​စွာကို လက်ခံခဲ့​ြခင်း​မရှိ​ေပ။

အစိုး​ရက ၂၀၁၀ ြပည့်​နှစ်၊​ ​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီလတွင် အ​ေထွ​ေထွ​ေရွး​ေကာက်ပွဲြပုလုပ်မည် ြဖစ်​ေြကာင်း​ ​ေြကညာခဲ့​ြပီး​ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​ မှတ်ပံုတင်ြခင်း​ဥပ​ေဒနှင့်​ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲ ကျင်း​ပ​ေရး​ေကာ်မရှင်ဥပ​ေဒမှ ြပဋ္ဌာန်း​ခဲ့​သည်။ ဤဥပ​ေဒများ​အရ -

 • (၁) အကျဉ်း​ကျ​ေနသူများ​အား​ အဖွဲ့​ဝင်အြဖစ် လက်မခံ​ေရး​၊​ ထုတ်ပယ်ပစ်ရန်၊​
 • (၂) ၂၀၀၈ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒအား​ ထိန်း​သိမ်း​ကာကွယ်​ေစာင့်​ေရှာက်ပါမည်ဟု ကတိခံဝန်လက်မှတ်ထိုး​ရန်၊​

ဟူ​ေသာ ကန့်​သတ်ချက်များ​ကို လိုက်နာြကရ​ေပမည်။ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်အ​ေနြဖင့်​ အကျဉ်း​ကျ​ေန​ေသာ မိမိတို့​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်အား​ ပါတီဝင်အြဖစ်မှ ဖယ်ရှား​ ပစ်​ေရး​၊​ မိမိအဖွဲ့​ဝင်နိုင်ငံ​ေရး​အကျဉ်း​သား​များ​အား​ ကန့်​သတ်ဖယ်ရှား​ ထုတ်ပယ်ထား​ေရး​နှင့်​ ြပည်သူလူထုအ​ေပါ် အကျိုး​မြပု​ေသာ ဒီမိုက​ေရစီစံချိန်စံညွှန်း​များ​နှင့်​ မကိုက်ညီ​ေသာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒအား​ ထိန်း​သိမ်း​၊​ ကာကွယ်၊​ ​ေစာင့်​ေရှာက်ပါမည်ဟု လက်မှတ်​ေရး​ထိုး​ ကတိခံဝန်မှုြပု​ေရး​တို့​ကို ဆန့်​ကျင်ခဲ့​သည်။

မျှတမှုမရှိသည့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​ မှတ်ပံုတင် ဥပ​ေဒနှင့်​ ​ေကာ်မရှင်ဥပ​ေဒများ​ကို ​ေမး​ခွန်း​ထုတ်ခဲ့​သည်။ ​ေနအိမ်အကျယ်ခံ လူထု​ေခါင်း​ေဆာင်၊​ ဒီမိုက​ေရစီ​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်၏ အမှာစကား​နှင့်​ ရပ်တည်ချက်များ​သည် အဖွဲ့​ဝင်များ​နှင့်​ ြပည်သူလူထုအတွက် အား​တက်​ေစပါသည်။

၂၀၁၀ ြပည့်​နှစ်၊​ မတ်လ ၂၉ ရက်တွင် ကျင်း​ပ​ေသာ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ် နိုင်ငံလံုး​ဆိုင်ရာဗဟိုဦး​စီး​အဖွဲ့​အစည်း​အ​ေဝး​ြကီး​မှ အဖွဲ့​ချုပ်အ​ေနြဖင့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီအြဖစ် မှတ်ပံုမတင်​ေရး​၊​ ၂၀၁၀ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲသို့​ ဝင်​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်မှု မြပု​ေရး​တို့​ကို တစ်ခဲနက် ြပတ်ြပတ်သား​သား​ ဆံုး​ြဖတ်ခဲ့​ပါသည်။ ဤကဲ့​သို့​ အဖွဲ့​ချုပ်၏ ​ေသ​ေရး​၊​ရှင်​ေရး​၊​ ​ေဘး​ြကပ်၊​ နံြကပ် အ​ေြခအ​ေနအ​ေပါ် ရုန်း​ထွက်အ​ေြဖရှာ​ေရး​နှင့်​ ပတ်သက်၍ ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​အတွင်း​ သ​ေဘာထား​ကွဲလွဲမှုအချို့​ရှိြပီး​ အချို့​ ပဲ့​စင်ထွက်ခဲ့​ပါသည်။

အဖွဲ့​ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​ဝင်များ​ ဦး​ေဆာင်မှုြဖင့်​ ြမန်မာြပည် တစ်နံ တစ်လျား​သို့​ အဖွဲ့​ချုပ်၏ သ​ေဘာထား​နှင့်​ ရပ်တည်ချက်များ​ကို ကျယ်ကျယ်ြပန့်​ြပန့်​ ​ေဆွး​ေနွး​ ြပနိုင်ခဲ့​ပါသည်။ အဖွဲ့​ချုပ်၏ ပကတိအ​ေနအထား​ကို ရိုး​သား​ပွင့်​လင်း​စွာ ရှင်း​လင်း​ြပနိုင်ခဲ့​ပါသည်။

တစ်ဆက်တည်း​မှာပင် ၂၀၁၀ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲဆန့်​ကျင်​ေရး​ သပိတ်တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့​ြကပါသည်။ ၂၀၁၀ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲ မဲမ​ေပး​ေရး​၊​ နိုင်ငံ​ေရး​လှုပ်ရှား​မှုများ​ကို အဖွဲ့​ချုပ် လူငယ်များ​၊​ အမျိုး​သမီး​ များ​၊​ မျိုး​နွယ်စုများ​၊​ အစိုး​ရမဟုတ်သည့်​ လူထုလူတန်း​စား​အဖွဲ့​အစည်း​များ​သည် အာဏာပိုင် တို့​၏ ဟန့်​တား​မှု၊​ ဖမ်း​ဆီး​မှုနှင့်​ နှိပ်ကွပ်မှုများ​ြကား​မှ ရဲရင့်​ေြပာင်​ေြမာက်စွာ ​ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့​ ြကပါသည်။


 • (၁) အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်အား​ ဝန်း​ရံ​ေရး​၊​
 • (၂) ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်အား​ ဝန်း​ရံ​ေရး​၊​
 • (၃) ၉၀ ြပည့်​နှစ် ​ေရွး​ေကာက်ပွဲရလဒ်အား​ ဝန်း​ရံ​ေရး​၊​


ဟူ​ေသာ သ​ေဘာထား​များ​ကို ြပည်သူလူထုအတွင်း​ စိမ့်​ဝင်ြပန့်​နှံ့​ေအာင် ြကိုး​ပမ်း​ခဲ့​ြကပါသည်။

အပိုင်း​(၃)

၂၀၁၀ ြပည့်​နှစ်၊​ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်တွင် လူထု​ေခါင်း​ေဆာင်၊​ ဒီမိုက​ေရစီ​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ​ေနအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်​ေြမာက်ခဲ့​ပါသည်။ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ယခုတစ်ြကိမ် ြပန်လည်လွတ်​ေြမာက်လာြခင်း​အ​ေပါ်၊​ ြပည်သူလူထု၏ ​ေနွး​ေထွး​ေသာ ြကိုဆို ​ေထာက်ခံမှု၊​ ယံုြကည်​ေမျှာ်လင့်​မှု၊​ အား​ကိုး​စိတ်ချမှုတို့​မှာ ယခင်အြကိမ်များ​ကထက် ပိုမို၍ အဓိပ္ပါယ်​ေလး​နက်ခဲ့​ပါသည်။ မိမိတို့​၏ ကိုယ်ပိုင်စွမ်း​ရည်များ​အ​ေပါ် သစ္စာတရား​နှင့်​ အမှန် တရား​အ​ေပါ် ကိုင်း​ညွတ်မှုပံုရိပ်များ​မှာလည်း​ ပိုမို၍ ပီြပင်လာခဲ့​ပါသည်။

ကမ္ဘာ့​ကုလသမဂ္ဂ၊​ အ​ေမရိကနှင့်​ ဥ​ေရာပသမဂ္ဂတို့​၏ ြမန်မာနိုင်ငံအ​ေပါ် သ​ေဘာထား​ ​ေြပာင်း​လဲလာမှုသည်လည်း​ ဒီမိုက​ေရစီြပုြပင်​ေြပာင်း​လဲ​ေရး​အတွက် တွန်း​အား​ြဖစ်​ေစခဲ့​ပါသည်။ အထူး​သြဖင့်​ သမ္မတြကီး​ ဦး​သိန်း​စိန် ​ေခါင်း​ေဆာင်​ေသာ အစိုး​ရသည် ယခင်စစ်အာဏာရှင် အစိုး​ရ၏ ​ေလာင်း​ရိပ်မှ ရုန်း​ထွက်ရန် ြကိုး​စား​လာမှုနှင့်​ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်၏ တည်ြငိမ် မှန်ကန်​ေသာ သ​ေဘာထား​တို့​သည် ြပည်သူလူထုအတွက် ဥမင်လိုဏ်​ေခါင်း​အ​ေပါက်ဝဆီမှ လာ​ေသာ အလင်း​ေရာင်ြဖာထွက်​ေနမှုကို အား​တက်ဖွယ်ြကံု​ေတွ့​လိုက်ရြခင်း​ ြဖစ်ပါသည်။

ဒီမိုက​ေရစီ​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်သည် အဖွဲ့​ချုပ်အတွင်း​ လှုပ်ရှား​ေနခဲ့​ ြပီး​ြဖစ်​ေသာ တိုင်း​ရင်း​သား​မျိုး​နွယ်စုဆိုင်ရာ ညီညွတ်​ေရး​အဖွဲ့​အစည်း​များ​ ကျန်း​မာ​ေရး​၊​ ပညာ ​ေရး​၊​ ဥပ​ေဒအ​ေထာက်အကူြပု စသည့်​ လုပ်ငန်း​များ​ကို ကွန်ရက်များ​အြဖစ် ဖွဲ့​စည်း​နိုင်ခဲ့​ြပီး​ ပိုမို ပီြပင်စနစ်တကျြဖစ်​ေအာင် နိုင်ငံအနှံ့​ ပျံ့​နှံ့​ေအာင် အား​ေပး​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​ပါသည်။ နိုင်ငံတကာရှိ ြမန်မာ့​ဒီမိုက​ေရစီအင်အား​စုများ​နှင့်​လည်း​ ဆက်ဆံ​ေရး​တိုး​ြမှင့်​လျက်၊​ အား​ေကာင်း​ေမာင်း​သန် ြဖစ်​ေအာင် စုစည်း​နိုင်ခဲ့​ပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊​ ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက် ​ေနြပည်​ေတာ်၌ သမ္မတြကီး​ဦး​သိန်း​စိန်နှင့်​ အမျိုး​သား​ ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်တို့​၏ မျက်နှာချင်း​ဆိုင် ​ေတွ့​ဆံု ​ေဆွး​ေနွး​မှုသည် အချိန်တို​ေတာင်း​ေသာ်လည်း​ နှစ်​ေပါင်း​ ၂၀ ​ေကျာ် ​ေအး​ခဲ​ေနခဲ့​ေသာ နိုင်ငံ​ေရး​ ြပဿနာများ​ကို ​ေြဖရှင်း​နိုင်​ေရး​လမ်း​စ ြဖစ်လာခဲ့​ပါသည်။ ဤတဒဂင်္​ေတွ့​ဆံုမှုမှ ထာဝရ ရင်ြကား​ေစ့​ေရး​ကို ဦး​လှည့်​နိုင်ခဲ့​ြပီး​ စိန်​ေခါ်မှုများ​ကိုအခွင့်​အလမ်း​အြဖစ် ​ေြပာင်း​လဲနိုင်ခဲ့​ပါသည်။ ​ေဘး​ြကပ်နံြကပ်နိုင်ငံ​ေရး​ နာတာရှည်​ေရာဂါအတွက် “အနာသိလျှင် ​ေဆး​ရှိသည်”ဟူ​ေသာ ဆိုရိုး​အတိုင်း​ ကုစား​နိုင်​ေရး​အခွင့်​ေကာင်း​ကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့​ပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊​ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်တွင် ြပည်​ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ် နိုင်ငံ​ေရး​ ပါတီများ​ မှတ်ပံုတင်ြခင်း​ဥပ​ေဒကို ြပင်ဆင်သည့်​ဥပ​ေဒအား​ ြပဋ္ဌာန်း​ခဲ့​ပါသည်။ ယင်း​ဥပ​ေဒအား​ လက်ခံနိုင်သြဖင့်​ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊​ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင်ကျင်း​ပ​ေသာ အဖွဲ့​ချုပ်ဗဟိုဦး​စီး​အဖွဲ့​ အစည်း​အ​ေဝး​မှ -

 • (၁) အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်ကို နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​ မှတ်ပံုတင်ြခင်း​ဥပ​ေဒနှင့်​ အညီ တရား​ဝင်နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီအြဖစ် မှတ်ပံုတင်မည်၊​
 • (၂) ​ေနာင်လာမည့်​ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲများ​တွင် ဝင်​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင် အ​ေရွး​ခံမည်၊​

ဟု ​ေြကညာခဲ့​ပါသည်။ ​ေရွှဂံုတိုင် ​ေြကညာစာတမ်း​တွင်လည်း​ “ဒီမိုက​ေရစီခရီး​တွင် ​ေရွး​ေကာက် ပွဲဟူသည် ြဖတ်သန်း​ရမည့်​ မှတ်တိုင်တစ်ခုြဖစ်သည်ဟု အဖွဲ့​ချုပ်က လက်ခံထား​သည်။ အဖွဲ့​ချုပ် သည် ဒီမိုက​ေရစီတိုက်ပွဲကို စွန့်​ခွာမည်မဟုတ်၊​ အဖွဲ့​ချုပ်သည် မည်သည့်​အ​ေြခအ​ေနတွင်မဆို ြပည်သူလူထုနှင့်​ တစ်သား​တည်း​ရှိ​ေနမည်ြဖစ်သည်”ဟု ​ေဖာ်ြပထား​ေပသည်။

ထို့​ေနာက် ြပန်လည်မှတ်ပံုတင်ရန် လုပ်နည်း​လုပ်ထံုး​များ​အတိုင်း​ ​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​ရာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊​ဇန်နဝါရီလ ၅ရက်တွင် ြပည်​ေထာင်စု​ေရွး​ေကာက်ပွဲ​ေကာ်မရှင်မှ မှတ်ပံုတင်အမှတ်- ၀၄၇ ြဖင့်​ မှတ်ပံုတင်ခွင့်​ြပုခဲ့​ပါသည်။ မှတ်ပံုတင်ြပီး​ေနာက် နာယက ဦး​တင်ဦး​အမှူး​ြပု​ေသာ သဘာပတိအဖွဲ့​နှင့်​ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် ဦး​ေဆာင်​ေသာ ဗဟိုအလုပ် အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​တို့​ကို ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊​ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်တွင် ြပည်​ေထာင်စု​ေရွး​ေကာက်ပွဲ​ေကာ်မရှင်က လွှတ်​ေတာ်အရပ်ရပ်မှ လစ်လပ်သွား​ေသာ ကိုယ်စား​လှယ်များ​၏ ​ေနရာများ​ကို ြဖည့်​စွက်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊​ ဧြပီလ ၁ ရက်တွင် ြကား​ြဖတ်​ေရွး​ေကာက်ပွဲများ​ ကျင်း​ပမည်ြဖစ်​ေြကာင်း​ ​ေြကညာ ခဲ့​ပါသည်။ အဖွဲ့​ချုပ်က တစ်နိုင်ငံလံုး​တွင် လစ်လပ်ခဲ့​ေသာ မဲဆန္ဒနယ်​ေြမ ၄၈ နယ်စလံုး​ကို ဝင်​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်ရန် ဆံုး​ြဖတ်ခဲ့​ြပီး​၊​ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊​ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်မှစ၍ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲ ​ေအာင်နိုင်​ေရး​အဆင့်​ဆင့်​ကို ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ပါသည်။

ဗဟို​ေရွး​ေကာက်ပွဲ​ေအာင်နိုင်​ေရး​ေကာ်မတီသည် တို​ေတာင်း​လှ​ေသာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း​ လစ်လပ်​ေနရာတိုင်း​အတွက် လွှတ်​ေတာ် ကိုယ်စား​လှယ်​ေလာင်း​များ​ကို စနစ်တကျ ​ေရွး​ချယ်သတ်မှတ် တာဝန်​ေပး​ခဲ့​ပါသည်။ ဥက္ကဋ္ဌ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ကိုယ်တိုင်လည်း​ ရန်ကုန်တိုင်း​ေဒသြကီး​၊​ ​ေကာ့​မှူး​ြမို့​နယ်မှ ြပည်သူ့​ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်အြဖစ် ပါဝင်ယှဉ်ြပိုင် အ​ေရွး​ခံရန် စာရင်း​တင်သွင်း​ခဲ့​ပါသည်။

​ေရွး​ေကာက်ပွဲ အြကိုကာလတစ်​ေလျှာက်လံုး​ အဖွဲ့​ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌသည် နိုင်ငံအနှံ့​ မဲဆန္ဒနယ် များ​သို့​ သွား​ေရာက် မဲဆွယ်တရား​ပွဲများ​ ြပုလုပ်ခဲ့​သည်။ အဖွဲ့​ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ၏ မဆုတ်မနစ်​ေသာ စည်း​ရံုး​ေရး​ဩဇာ၊​ ပါတီဝင်ထုတို့​၏ တက်ညီလက်ညီပါဝင်မှု၊​ စာ​ေပအနုပညာရှင်များ​၊​ တတ်သိ ပညာရှင်များ​၏ ပံ့​ပိုး​ကူညီမှု၊​ ြပည်သူလူထုြကီး​၏ အ​ေြမာ်အြမင်နှင့်​ နား​လည်တတ်သိမှုတို့​ ​ေြကာင့်​ ၂၀၁၂ ြကား​ြဖတ်​ေရွး​ေကာက်ပွဲတွင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် အပါအဝင် ကိုယ်စား​လှယ် ၄၃ ဦး​အနိုင်ရခဲ့​ပါသည်။

ယခုအခါ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်တွင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် အမှူး​ြပု​ေသာ အဖွဲ့​ချုပ် ကိုယ်စား​လှယ်များ​သည် လွှတ်​ေတာ်တွင်း​ နိုင်ငံ​ေရး​ြဖစ်​ေသာ အမျိုး​သား​ရင်ြကား​ေစ့​ေရး​၊​ ဥပ​ေဒ ြပု​ေရး​၊​ အုပ်ချုပ်​ေရး​၊​ တရား​စီရင်​ေရး​ အာဏာဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝတို့​ကို မနား​မ​ေန ြကိုး​စား​ ​ေဆာင်ရွက်​ေနခဲ့​ပါသည်။ လွှတ်​ေတာ်ြပင်ပနိုင်ငံ​ေရး​၊​ တစ်နည်း​အား​ြဖင့်​ လူထုနိုင်ငံ​ေရး​၏ အခန်း​ကဏ္ဍကိုလည်း​ ပစ်ပယ်ထား​၍ မရနိုင်​ေပ။ အချိုး​ညီညီ ပူး​ေပါင်း​ေဆာင်ရွက်ြကရဦး​မည် ြဖစ်ပါသည်။

ဥက္ကဋ္ဌ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်သည် လွှတ်​ေတာ်အတွင်း​ နိုင်ငံ​ေရး​၊​ လွှတ်​ေတာ်ြပင်ပ နိုင်ငံ​ေရး​နှင့်​ မိမိအဖွဲ့​ချုပ် ြပင်ဆင်ဖွဲ့​စည်း​ေရး​ဆိုင်ရာ တာဝန်များ​နှင့်​ မအား​လပ်သည့်​ြကား​မှပင် ထိုင်း​နိုင်ငံတွင် ကျင်း​ပ​ေသာ ကမ္ဘာ့​စီး​ပွား​ေရး​ညီလာခံသို့​လည်း​ေကာင်း​၊​ ကမ္ဘာ့​အလုပ်သမား​ အဖွဲ့​ြကီး​၏ ညီလာခံသို့​လည်း​ေကာင်း​ တက်​ေရာက်ခဲ့​ြပီး​ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ကိုယ်တိုင်မယူြဖစ်ခဲ့​ ​ေသာ ကမ္ဘာ့​ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​နိုဗယ်လ်ဆု​ေပး​ပွဲသို့​လည်း​ တက်​ေရာက်၍ ​ေကျး​ဇူး​တင်ဂုဏ်ြပုစကား​ ​ေြပာခဲ့​ရပါသည်။ ထို့​အတူ ဂုဏ်သိက္ခာြကီး​မား​ေသာ ြဗိတိသျှပါလီမန်တွင်လည်း​ ​ေြပာင်​ေြမာက် ​ေသာ နိုင်ငံ​ေရး​မိန့်​ခွန်း​ကို ​ေြပာြကား​ခဲ့​ရပါသည်။

ထို့​အတူ ကမ္ဘာ့​ကုလသမဂ္ဂ၊​ ြပင်သစ်၊​ အ​ေမရိကန်ြပည်​ေထာင်စု၊​အိန္ဒိယ၊​ ​ေတာင်ကိုရီး​ ယား​ စသည့်​ နိုင်ငံများ​၏ ဖိတ်ြကား​ချက်အရလည်း​ ခိုင်မာ​ေသာ မိတ်သဂင်္ဟခရီး​စဉ်အြဖစ် ချစ်ြကည်​ေရး​မိန့်​ခွန်း​များ​ ​ေြပာြကား​ခဲ့​ရပါသည်။

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အ​ေြပာင်း​အလဲ ပွင့်​လင်း​ထွန်း​သစ်စြပုလာသည်နှင့်​အမျှ အ​ေမရိကန် ြပည်​ေထာင်စုမှ သမ္မတ မစ္စတာအိုဘား​မား​နှင့်​ နိုင်ငံြခား​ေရး​ဝန်ြကီး​ မစ္စကလင်တန် အပါအဝင် အာရှ၊​ ဥ​ေရာပမှ အုပ်ချုပ်​ေရး​၊​ စီး​ပွား​ေရး​၊​ ဘဏ္ဍာ​ေရး​၊​ လူမှု​ေရး​၊​ ပညာ​ေရး​၊​ ကျန်း​မာ​ေရး​ တာဝန်ရှိသူများ​နှင့်​ ဝန်ြကီး​များ​နှင့်​လည်း​ ဥက္ကဋ္ဌ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ​ေတွ့​ဆံု၍ နိုင်ငံ​ေတာ် အကျိုး​၊​ ြပည်သူလူထုအကျိုး​အတွက် ပူး​ေပါင်း​ေဆာင်ရွက်​ေရး​ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း​များ​ကို အ​ေကာင် အထည်ရှိရှိ ​ေဆွး​ေနွး​ခဲ့​ြကပါသည်။

အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်သိမှု၊​ ​ေတွး​ေခါ်​ေြမာ်ြမင်​ေရး​အြမင်ကျယ်မှု နှင့်​ ပါး​နပ်မှုတို့​ေြကာင့်​ အဖွဲ့​ချုပ်သည် လွတ်လပ်ပွင့်​လင်း​မှုကို အတန်အသင့်​ရရှိခဲ့​ပါသည်။ ဤအ​ေနအထား​များ​အ​ေပါ် အ​ေြခခံလျက်၊​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊​ ​ေမလမှစ၍ ပထမအြကိမ် နိုင်ငံလံုး​ဆိုင်ရာ ညီလာခံြကီး​တစ်ရပ် ကျင်း​ပရန် ​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​ရာ၊​ ယခုအခါ ရပ်/​ေကျး​ညီလာခံမှသည် ြမို့​နယ်၊​ ခရိုင်၊​ ြပည်နယ်နှင့်​ တိုင်း​ညီလာခံများ​ ကျင်း​ပြပီး​စီး​ လျက်၊​ စနစ်ကျ​ေသာ၊​ ဒီမိုက​ေရစီနည်း​ကျ​ေသာ ြပည်သူ့​ပါတီတစ်ရပ် ဖွဲ့​စည်း​ရန် ကျွန်ုပ်တို့​ အဆင်သင့်​ြဖစ်​ေနြကြပီ ြဖစ်ပါသည်။ ဤနိုင်ငံလံုး​ဆိုင်ရာ ညီလာခံြကီး​မှတစ်ဆင့်​ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊​ ပါတီစံုအ​ေထွ​ေထွ​ေရွး​ေကာက်ပွဲြကီး​၌ လိုအပ်​ေသာ ရလဒ်​ေကာင်း​များ​ ရရှိရန် ြကိုး​ပမ်း​ရဦး​မည် ြဖစ်ပါသည်။

ထို့​အတူ ကျွန်ုပ်တို့​ေရှ့​၌ ရင်ဆိုင်ြကံု​ေတွ့​ေနရဆဲြဖစ်​ေသာ ရခိုင်နှင့်​ ကချင်ြပည်နယ်များ​ မှ ပဋိပက္ခများ​ကိစ္စ၊​လက်ပံ​ေတာင်း​ေတာင်အ​ေရး​ အပါအဝင်၊​ ဖွံ့​ြဖိုး​ေရး​နှင့်​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် ဆိုင်ရာ ြပဿနာများ​ ၂၀၁၂ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲတွင် အဖွဲ့​ချုပ်က ဦး​စား​ေပး​ြကိုး​ပမ်း​မည်ဟု ကတိြပု ခဲ့​ေသာ တရား​ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​၊​ ြပည်တွင်း​ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​နှင့်​ ၂၀၀၈ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒ ြပင်ဆင်​ေရး​စ​ေသာ အဓိကစိန်​ေခါ်မှုများ​ကိုလည်း​ ရင်ဆိုင်ယှဉ်ြပိုင်ြကရဦး​မည် ြဖစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် ဆက်လက်၍ အ​ေမှာင်​ေခတ်၏ သာမန် မဟုတ်​ေသာ နှစ်ကာလများ​ကို ဇွဲနဘဲြဖင့်​ အဖွဲ့​ချုပ်​ေခါင်း​ေဆာင်အ​ေပါ်၊​ အဖွဲ့​ချုပ်အ​ေပါ်၊​ ြပည်သူလူထုအ​ေပါ်၊​ အမျိုး​သား​ရင်ြကား​ေစ့​ေရး​ေပါ်၊​ သစ္စာ​ေစာင့်​သိရင်း​ ြကံ့​ြကံ့​ခံ ရပ်တည် ြဖတ်သန်း​ခဲ့​ရပါသည်။ မလိုမုန်း​ထား​မှု၊​ အာဃာတ ဣဿာမစ္ဇရိယနှင့်​ ဂိုဏ်း​ဂနဝါဒများ​၏ အဟန့်​အတား​များ​ကိုလည်း​ ဦး​လည်မသုန် ရင်ဆိုင်ခဲ့​ရပါသည်။

သတ္တိနှင့်​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်အ​ေပါ် သစ္စာရှိလာခဲ့​ြက​ေသာ ကျွန်ုပ်တို့​ အဖွဲ့​ဝင်များ​၊​ ြပည်သူများ​သည် မိမိတို့​၏ ကံြကမ္မာအသစ်၊​ ပတ်ဝန်း​ကျင်အသစ်အတွက်၊​ ကာလနှင့်​ ​ေဒသကို ပုခံုး​ချင်း​ယှဉ်လျက် စိန်​ေခါ်မှုများ​ကို ​ေကျာ်ြဖတ်ရင်း​ သံမဏိသား​ ကျလာြကသူများ​ြဖစ်ြကသည့်​ အား​ေလျာ်စွာ အခက်အခဲ၊​ အကျပ် အတည်း​အသစ်များ​အ​ေပါ်၌လည်း​ ြဖတ်​ေကျာ် ​ေအာင်ပွဲရယူနိုင်လိမ့်​မည်ဟု ယံုြကည်ရင်း​ ဤနိုင်ငံ​ေရး​အစီရင်ခံစာကို နိဂံုး​ချုပ်လိုက်ရပါသည်။

ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​
အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

ရန်ကုန်ြမို့​၊​
၁၃၇၄ ခုနှစ်၊​ တပို့​တွဲလြပည့်​ေကျာ် (၁၃)ရက်
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊​မတ်လ (၁၀) ရက်